ΕΠΙΠΕΔΑ

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως προς το μέγεθος των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, προσαρμόζεται εφαρμόζοντας διαδοχικά επίπεδα. Έτσι, κάθε Οργανισμός που επιθυμεί να συνδεθεί με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να συμμετάσχει σε μια εθνική πλατφόρμα Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδα του Κώδικα Βιωσιμότητας ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλους τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας μέσω μιας συστημικής προσέγγισης και μέσω διαδικασιών που ούτως ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός /Επιχείρηση και οι οποίες βεβαίως μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.