ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Οργανισμών βάσει της ανταπόκρισής τους στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Οι Οργανισμοί, θα αξιολογούνται για το βαθμό υλοποίησης των κριτηρίων του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η αξιολόγηση ακολουθεί τον τρόπο ανταπόκρισης κάθε Οργανισμού στα κριτήρια του Κώδικα.

comply_explain

Από την αξιολόγηση των Οργανισμών, θα προκύπτει μια κατάταξη συνολικά για τους Οργανισμούς που συμμετέχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και ανά επίπεδο συμμόρφωσης.

Η αξιολόγηση έχει στόχο:

  • Τη δημιουργία ενός εργαλείου/μιας μεθοδολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από θεσμικούς φορείς, δημόσιους ή ιδωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κ.λπ. για την αξιολόγηση της επίδοσης των Οργανισμών στην Ελλάδα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.
  • Την παροχή κινήτρων στους Οργανισμούς, κυρίως μικρότερων και λιγότερο ώριμων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας, για τη βελτίωση της επίδοσής τους.

Με τη συλλογή πληροφοριών από Οργανισμούς διαφορετικού μεγέθους, νομικού καθεστώτος και αντικειμένου, η αξιολόγηση είναι δυνατόν να βελτιωθεί, ώστε να αξιολογείται και η επίδοση ενός Οργανισμού σε σχέση με τους ανταγωνιστές του (benchmarking) ανά τομέα δραστηριότητας.

Στους πίνακες που παρατίθενται στη παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης των Οργανισμών, βάσει της Συμμόρφωσής τους με κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ή της Επεξήγησής τους για τη μη συμμόρφωσή τους με κριτήρια του Κώδικα.