Δέσμευση/ Αιτιολόγηση

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της επεξήγησής (Explain) τους για τη μη συμμόρφωσής τους

 

Προσέγγιση: Δέσμευση/ Αιτιολόγηση Βαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Βασική Δέσμευση: Ο Οργανισμός δηλώνει ότι δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες ως προς το πώς θα ικανοποιήσει αυτό το κριτήριο στο μέλλον.1
Καλή Δέσμευση: Ο Οργανισμός δηλώνει ότι δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες ως προς το πώς θα ικανοποιήσει αυτό το κριτήριο στο μέλλον, παρουσιάζοντας ένα βασικό χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφονται οι κύριες προγραμματισμένες ενέργειες. 2
Πολύ Καλή Δέσμευση: Ο Οργανισμός δηλώνει ότι δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες ως προς το πώς θα ικανοποιήσει αυτό το κριτήριο στο μέλλον, παρουσιάζοντας λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφονται συγκεκριμένες προγραμματισμένες ενέργειες και δείκτες επίδοσης. 3
Καλή Αιτιολογία: Ο Οργανισμός αναφέρει την υλοποίηση μιας αξιόπιστης διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων, μέσω της οποίας η Διοίκησή του κατέληξε ότι το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τον Οργανισμό.4
Πολύ Καλή Αιτιολογία: Ο Οργανισμός αναφέρει την υλοποίηση μιας αξιόπιστης διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων, μέσω της οποίας η Διοίκησή του κατέληξε ότι το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τον Οργανισμό. Διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων.5
Άριστη Αιτιολογία: Ο Οργανισμός αναφέρει την υλοποίηση μιας αξιόπιστης διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων, μέσω της οποίας η Διοίκησή του κατέληξε ότι το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τον Οργανισμό. Διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων. Η διαδικασία αυτή ενσωματώνεται στα επιχειρησιακά συστήματα/διαδικασίες του Οργανισμού (π.χ. διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου).6

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της δέσμευσης/ αιτιολόγησης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας δέσμευσης/ αιτιολόγησης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.