Διασφάλιση

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της επεξήγησής (Explain) τους για τη μη συμμόρφωσής τους

 

Αξιοπιστία: ΔιασφάλισηΒαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Εσωτερική Διασφάλιση της Δέσμευσης ή της Αιτιολογίας: Ένας εσωτερικός ελεγκτής έχει ελέγξει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ότι η δέσμευση/προγραμματισμός του Οργανισμού να αναφέρει στοιχεία για αυτό το κριτήριο στο μέλλον έχει επίσημα ενσωματωθεί στο σχέδιο δράσης του (περίπτωση δέσμευσης) ή ότι έχει υλοποιηθεί η διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων που περιφράφεται από τον Οργανισμό για να εξηγήσει γιατί το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τη λειτουργία του (περίπτωση αιτιολογίας).1
Εξωτερική Διασφάλιση της Δέσμευσης: Ένας εξωτερικός ελεγκτής/φορέας πιστοποίησης έχει επαληθεύσει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ότι η δέσμευση/προγραμματισμός του Οργανισμού να αναφέρει στοιχεία σε αυτό το κριτήριο στο μέλλον έχει επίσημα ενσωματωθεί στο σχέδιο δράσης του.2
Εξωτερική Επικύρωση της Αιτιολογίας: Ένας τρίτος φορέας (π.χ. πάνελ εξειδικευμένων ενδιαφερομένων μερών) έχει επικυρώσει τη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων που περιγράφεται από τον Οργανισμό για να εξηγήσει γιατί το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τη λειτουργία του.3
Εξωτερική Διασφάλιση της Αιτιολογίας: Ένας εξωτερικός ελεγκτής/φορέας πιστοποίησης έχει επαληθεύσει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, τη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων που περιγράφεται από τον Οργανισμό για να εξηγήσει γιατί το κριτήριο αυτό δεν είναι ουσιαστικό ή σχετικό με τη λειτουργία του.4

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της διασφάλισης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας διασφάλισης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.