Δεδομένα Επίδοσης

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους

 

Επίδοση: Δεδομένα ΕπίδοσηςΒαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Βασική Πρακτική: Ο Οργανισμός παρέχει βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία/πληροφορίες για να παρουσιάσει την επίδοσή του.1
Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες.2
Πολύ Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ειδικά ζητήματα/δείκτες της βιομηχανίας / του κλάδου του. Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία σε βάθος χρόνου και παρέχει μια αφήγηση ως προς τις τάσεις επίδοσης.3
Άριστη Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ειδικά ζητήματα/δείκτες της βιομηχανίας. Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία σε βάθος χρόνου και παρέχει μια αφήγηση ως προς τις τάσεις επίδοσης, παρουσιάζει στοιχεία επίδοσης σε επίπεδο Οργανισμού αλλά και σε πιο ειδικό/επιμέρους επίπεδο όταν χρειάζεται και, επίσης, κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των KPIs και άλλων δεικτών. 4

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση των δεδομένων επίδοσης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας δεδομένων επίδοσης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.