Διασφάλιση

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους

 

Αξιοπιστία: ΔιασφάλισηΒαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Εσωτερική Διασφάλιση ορισμένων στοιχείων: Ένας εσωτερικός ελεγκτής έχει ελέγξει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ορισμένα από τα στοιχεία (στοιχεία προσέγγισης και επίδοσης, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία) που έχουν αναφερθεί από τον Οργανισμό στο κριτήριο αυτό.1
Εσωτερική Διασφάλιση των σημαντικών/ όλων των στοιχείων: Ένας εσωτερικός ελεγκτής έχει ελέγξει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, τα σημαντικά (π.χ. όλα τα ουσιαστικά θέματα) ή όλα τα στοιχεία (στοιχεία προσέγγισης και επίδοσης, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία) που έχουν αναφερθεί από τον Οργανισμό στο κριτήριο αυτό.2
Εξωτερική Διασφάλιση ορισμένων στοιχείων: Ένας εξωτερικός ελεγκτής / φορέας πιστοποίησης έχει επαληθεύσει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ορισμένα από τα στοιχεία (στοιχεία προσέγγισης και επίδοσης, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία) που έχουν αναφερθεί από τον Οργανισμό στο κριτήριο αυτό.3
Εξωτερική Διασφάλιση των σημαντικών/ όλων των στοιχείων: Ένας εξωτερικός ελεγκτής / φορέας πιστοποίησης έχει επαληθεύσει, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα ή εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, τα σημαντικά (π.χ. όλα τα ουσιαστικά θέματα) ή όλα τα στοιχεία (στοιχεία προσέγγισης και επίδοσης, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία) που έχουν αναφερθεί από τον Οργανισμό στο κριτήριο αυτό.4

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της διασφάλισης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας διασφάλισης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.