Πολιτική

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους

 

Προσέγγιση: ΠολιτικήΒαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Βασική Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει ότι διαθέτει πολιτική/κώδικα δεοντολογίας/επίσημο έγγραφο σχετική/ό με το κριτήριο.1
Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει/παρουσιάζει/δημοσιοποιεί την επίσημη πολιτική του/κώδικα δεοντολογίας που αφορά ορισμένες πτυχές του κριτηρίου. 2
Άριστη Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει/παρουσιάζει/καθιστά δημόσια προσβάσιμη την επίσημη πολιτική του/κώδικα δεοντολογίας που αφορά όλες τις πτυχές του κριτηρίου. 3

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση της πολιτικής.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας πολιτικής.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.