Συστήματα Διαχείρισης / Διαδικασίες

Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους

 

Προσέγγιση: Συστήματα Διαχείρισης / ΔιαδικασίεςΒαθμολογία
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται0
Βασική Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει ότι διαθέτει πολιτική/κώδικα δεοντολογίας/επίσημο έγγραφο σχετική/ό με το κριτήριο.1
Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει ότι έχει αναπτύξει επίσημες και τεκμηριωμένες διαδικασίες/ συστήματα για να διαχειριστεί τα ζητήματα που σχετίζονται με το κριτήριο.2
Άριστη Πρακτική: Ο Οργανισμός αναφέρει ότι έχει πιστοποιηθεί και/ή έχει ενσωματώσει επίσημες και τεκμηριωμένες διαδικασίες/συστήματα για να διαχειριστεί τα ζητήματα που σχετίζονται με το κριτήριο.3

α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση των συστημάτων διαχείρισης/ διαδικασιών.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας συστημάτων διαχείρισης/ διαδικασιών.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.