Εισαγωγή

Ο στόχος του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας είναι να ωθήσει τους Οργανισμούς να επενδύσουν σε βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας και να ενισχύσουν τη διαφάνειά τους παρέχοντας αξιόπιστη και συγκρίσιμη πληροφόρηση. Επίσης, ο Ελληνικός Κώδικας  Βιωσιμότητας απαντά  στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών πληροφοριών.

Οι Οργανισμοί δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τον Κώδικα και προς τα ειδικά κριτήριά του και δημοσιοποιούν τις πράξεις τους μέσω των οποίων ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά ή παρέχουν λογικές επεξηγήσεις εάν δεν τα ικανοποιούν.

 

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το Α΄μέρος του Κειμένου Διαβούλευσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αφορά τους 4 πυλώνες και τα 20 κριτήρια στα οποία αναφέρεται ο Κώδικας καθώς και τους προαιρετικούς δείκτες επίδοσης. Οι δείκτες επίδοσης βασίζονται στο Διεθνές Πρότυπο GRI/G4 και είναι προαιρετικοί, ενώ ο κάθε συμμετέχων Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπρόσθετους δείκτες που άπτονται του ειδικού κλάδου δραστηριότητάς του.

kodikas_diagram

Για τις πληροφορίες που παρατίθενται στους πίνακες του Α’ Μέρους παρακαλούμε να καταθέσετε τυχόν σχόλιά σας ή προτάσεις σχετικά με α) τα κριτήρια του Κώδικα και
β) τους επιπρόσθετους δείκτες που είναι συναφείς με τον κλάδο δραστηριοποίησής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: consultation.sustainablegreece2020.com/intro/πυλωνας

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως προς το μέγεθος των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, προσαρμόζεται εφαρμόζοντας διαδοχικά επίπεδα. Έτσι, κάθε Οργανισμός που επιθυμεί να συνδεθεί με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδα του Κώδικα Βιωσιμότητας ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλους τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας μέσω μιας συστημικής προσέγγισης και μέσω διαδικασιών που ούτως ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός/ Επιχείρηση και οι οποίες βεβαίως μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

code levels

Τα Επίπεδα Συμμετοχής είναι τα εξής:

Επίπεδο 1: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε πολύ μικρές Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς που δεν έχουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται με την Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Επίπεδο 2: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας με ή όχι συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται με την Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Επίπεδο 3: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις/Οργανισμούς  που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας με ή όχι συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Επίπεδο 4: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας με συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με τη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας.

Στα Επίπεδα 1 και 2 – δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση «Επεξήγηση» για παραπάνω από ένα κριτήριο.

Στα Επίπεδα 3 και 4 – δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση «Επεξήγηση» για παραπάνω από δύο κριτήρια.

Ανεξαρτήτως μεγέθους ο κάθε Οργανισμός/ Επιχείρηση μπορεί να επιλέξει το επίπεδο συμμόρφωσης που επιθυμεί και κάθε χρόνο ανάλογα με την εξέλιξή του να μεταβεί σε ανώτερο επίπεδο συμμόρφωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα επίπεδα συμμετοχής στον Κώδικα με τα αντίστοιχα κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Β” Μέρους, παρακαλούμε να καταθέσετε τυχόν σχόλια ή προτάσεις σας σχετικά με τα επίπεδα συμμετοχής και τα περιεχόμενα κριτήρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: consultation.sustainablegreece2020.com/επιπεδα-συμμετοχης

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Το Γ΄ μέρος του Κειμένου Διαβούλευσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αφορά στη μεθοδολογία αξιολόγησης των Οργανισμών βάσει της ανταπόκρισής τους στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Οι Οργανισμοί, θα αξιολογούνται για το βαθμό υλοποίησης των κριτηρίων του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η αξιολόγηση ακολουθεί τον τρόπο ανταπόκρισης κάθε Οργανισμού στα κριτήρια του Κώδικα.

comply_explain

Από την αξιολόγηση των Οργανισμών, θα προκύπτει μια κατάταξη συνολικά για τους Οργανισμούς που συμμετέχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και ανά επίπεδο συμμόρφωσης.

Η αξιολόγηση έχει στόχο:

  • Τη δημιουργία ενός εργαλείου/μιας μεθοδολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από θεσμικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κ.λπ. για την αξιολόγηση της επίδοσης των Οργανισμών στην Ελλάδα σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
  • Την παροχή κινήτρων στους Οργανισμούς, κυρίως μικρότερων και λιγότερο ώριμων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, για τη βελτίωση της επίδοσής τους.

Με τη συλλογή πληροφοριών από Οργανισμούς διαφορετικού μεγέθους, νομικού καθεστώτος και αντικειμένου, η αξιολόγηση είναι δυνατόν να βελτιωθεί, ώστε να αξιολογείται και η επίδοση ενός Οργανισμού σε σχέση με τους ανταγωνιστές του (benchmarking) ανά τομέα δραστηριότητας.

Στους πίνακες που παρατίθενται στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης των Οργανισμών, βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους με κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ή της επεξήγησής (Explain) τους για τη μη συμμόρφωσή τους με κριτήρια του Κώδικα.

Για τις πληροφορίες που παρατίθενται στους πίνακες του Γ’ μέρους, παρακαλούμε να καταθέσετε τυχόν σχόλιά σας ή προσθήκες σχετικά με την περιγραφή των επιμέρους στοιχείων που αξιολογούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: consultation.sustainablegreece2020.com/μεθοδολογια-αξιολογησης-οργανισμων.

Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας Διαβούλευσης είναι από  09 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2016.