ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα έξι κριτήρια του πυλώνα αυτού περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Οργανισμός διαχειρίζεται τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεσματικά και συστηματικά. Καλύπτονται ερωτήματα όπως το ποιος είναι υπεύθυνος, εάν υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες σύμφωνα με τους οποίους υλοποιούνται οι συναφείς εργασίες, και εάν έχουν καθοριστεί κύριοι δείκτες επίδοσης για την παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης του Οργανισμού. Ο Οργανισμός απαντά στο εάν παρέχονται κίνητρα –υλικά ή μη – στα στελέχη και τους εργαζόμενούς του για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, εάν ο Οργανισμός λαμβάνει τη γνώμη ομάδων εκτός αυτού, οι οποίες έχουν αναγνωρίσιμα συμφέροντα στην ανάπτυξή του και εάν λαμβάνει υπόψη του τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη διαδικασία βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του.