6. Κανόνες & Διαδικασίες

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία του μέσω κανόνων και διαδικασιών.
• Ποιοι κανόνες και διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και
την υλοποίηση της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
• Πώς αυτοί οι κανόνες και οι διαδικασίες υλοποιούνται/ εφαρμόζονται
από τα επιμέρους τμήματα / δραστηριότητες του Οργανισμού (πώς ενσωματώνεται
η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στην καθημερινή τους εργασία).
G4-56:
Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού
όπως κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω