7. Έλεγχος

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί
πώς και ποιοι δείκτες επίδοσης
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και
Εταιρική Υπευθυνότητα ενσωματώνονται
στις εσωτερικές διαδικασίες του τακτικού προγραμματισμού,
παρακολούθησης προόδου και ελέγχου επίδοσης, καθώς
και πώς διασφαλίζεται, μέσα από κατάλληλες
διαδικασίες, η αξιοπιστία,η συγκρισιμότητα
και η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται
τόσο εσωτερικά για την αξιολόγηση
της προόδου, όσο και εκτός του Οργανισμού
για την επικοινωνία της επίδοσής του.
• Εάν ο Οργανισμός έχει ήδη καθορίσει δείκτες επίδοσης.
Συνήθως οι Οργανισμοί ξεκινούν καθορίζοντας δείκτες για
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους π.χ. περιγράφουν
την κατανάλωση ενέργειας ή τις εκπομπές ανά υπάλληλο ή ανά
τόνο προϊόντος. Το εύρος των πιθανών απαντήσεων για το
κριτήριο αυτό εκτείνεται από μια απλή αναφορά στην περιοδική
δημοσίευση περιβαλλοντικών δεδομένων έως στην περιγραφή
συστημάτων παρακολούθησης προόδου και ελέγχου επίδοσης.
• Εάν ο Οργανισμός υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις/ απολογισμούς,
είναι σημαντικό να επιλέγονται οι ίδιες βάσεις αναφοράς/
τρόποι υπολογισμού, π.χ. αν ένας δείκτης υπολογίζεται ανά
εργαζόμενο (κατά κεφαλή καταμέτρηση) ή πλήρες ισοδύναμο και
να τηρείται απαρέγκλιτα η επιλεγμένη μέθοδος. Αν ο Οργανισμός
επιλέξει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού ενός δείκτη, αυτό
θα πρέπει να περιγράφεται ξεκάθαρα και να προχωρήσει στον
επαναϋπολογισμό (αν είναι εφικτό) του προκείμενου δείκτη και
για τις προηγούμενες περιόδους για λόγους συγκρισιμότητας.
G4-56:
Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός
Οργανισμού όπως κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω