ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα επτά κριτήρια αυτού του πυλώνα αφορούν στα κοινωνικά ζητήματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ενός Οργανισμού –ξεκινώντας με ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Οργανισμός σέβεται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα ίσων ευκαιριών, υγείας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και πώς συντελεί στην απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού εν όψει των δημογραφικών αλλαγών. Πτυχές που είναι επίσης σημαντικές, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο ρόλος του Οργανισμού στην περιοχή δραστηριοποίησής του και το εάν και πώς προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. Τέλος, ζητείται από τον Οργανισμό να εξηγήσει τις πολιτικές/πρακτικές που εφαρμόζει για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο της δωροδοκίας.