17. Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για τη
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίσει
ότι οι προμηθευτές του, παγκοσμίως, σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και αποτρέπουν την αναγκαστική και την παιδική
εργασία, καθώς και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης.
• Εάν και πώς ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές
του σέβονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (εάν έχει διεθνείς
προμηθευτές ή παράγει εμπορεύματα και υπηρεσίες διεθνώς).
G4-HR1:
Συνολικός αριθμός και ποσοστό σημαντικών
επενδυτικών συμφωνιών και συμβάσεων που
περιλαμβάνουν όσους για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

G4-HR9:
Συνολικός αριθμός και ποσοστό λειτουργιών
για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ανασκοπήσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αξιολογήσεις επιπτώσεων.

G4-HR10:
Ποσοστό νέων προμηθευτών που έχουν υποβληθεί σε
έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

G4-HR11:
Σημαντικές πραγματικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα
και σχετικές διορθωτικές ενέργειες.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω