18. Ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς συμβάλλει στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις κύριες περιοχές
όπου δραστηριοποιείται (το κριτήριο αναφέρεται στη
δέσμευση του Οργανισμού που ξεπερνά τα όρια της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας που σχετίζονται
άμεσα με τη λειτουργία του, καλύπτει θέματα χορηγιών,
δωρεών και εθελοντισμού των εργαζομένων).
• Εάν και πώς συμμετέχει ο Οργανισμός σε κοινωνικά,
περιβαλλοντικά και πολιτισμικά έργα/προγράμματα της
τοπικής κοινωνίας και/ή της περιοχής (π.χ. μέσω δωρεών,
υποστήριξης από εργαζομένους στο πλαίσιο του εταιρικού
εθελοντισμού ή ομαδικές προσπάθειες – η παρεχόμενη
πληροφόρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια απλή αναφορά
των χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων και οργανισμών
ή/και την περιγραφή της του τρόπου συνεισφοράς του
Οργανισμού).
G4-EC1:
Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω

3 σχόλια στο “18. Ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας

 1. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει ανάμεσα στα άλλα στην επίταση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Λόγω της εγγύτητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον πολίτη, αυτή αναδεικνύεται σ” έναν από τους βασικότερους πυλώνες καταπολέμησης του αποκλεισμού και της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούν οι Δήμοι πρέπει να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον μια ακόμα επίκαιρη προτεραιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί η καταπολέμηση των “θυλάκων φτώχειας” σε τοπικό επίπεδο επίπεδο μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης και ενεργοποίησης των πολιτών.
  Συνεπώς η Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θέτει ως στόχους των παρεχόμενων Kοινωνικών Υπηρεσιών τους ακόλουθους:

  Καταπολέμηση της φτώχειας μέσα από την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενεργοποίηση των πολιτών με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε πόρους, αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

  Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

  Δράσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες όπως: ΑμεΑ, πολυπληθείς και μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, ανέργους & μακροχρόνια άνεργους, ηλικιωμένους, αποφυλακισμένοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, Ρομά.

  Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση κυρίως μέσα από ενεργητικές πολιτικές

  Δια βίου μάθηση μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

  Παρεμβάσεις με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία

  Κινητοποίηση και αξιοποίηση του συνόλου των φορέων και των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών.

  Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στις ακόλουθες δράσεις:

  1)Δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων και προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Ειδικότερα οι δράσεις αυτές καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες των πολιτών όπως για παράδειγμα Τράπεζα Τροφίμων, Επισιτιστικό πρόγραμμα, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο, που στηρίζονται στον εθελοντισμό και διαπνέονται από πνεύμα αλληλεγγύης.

  2) Υποστήριξη και ενέργειες για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
  Επιτακτική είναι η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των παραπάνω κοινωνικών ομάδων όπως :
  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ).
  Συμβουλευτική ανέργων – προγράμματα κατάρτισης (Συνεργασία με δημόσιους φορείς για την απασχόληση με στόχο την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων συμβουλευτικής ανέργων)
  Συμβουλευτική γονέων για την υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου (Σχεδιασμός και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων στα σχολεία του Δήμου )
  Προγράμματα για την μείωση της σχολικής διαρροής, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (παρεμβάσεις σε σχολεία σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς).

  3) Έμφαση στους Νέους Κοινωνικούς κινδύνους – απειλές για την τοπική κοινωνία. Κάθε πόλη χρειάζεται να εστιάζει στους νέους κοινωνικούς κινδυνους από τους οποίους απειλείται και να σχεδιάζει παρεμβάσεις επικεντρωμένες στην αντιμετώπισή τους. (παρεμβάσεις στις νέες μορφές φτώχειας – προστασία παιδιών με γονείς άνεργους , φτωχών ηλικιωμένων , μακροχρόνια ανέργων κα).

  4) Διά Βίου μάθηση – Εκπαίδευση – επιμόρφωση πολιτών
  Η επέκταση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των πολιτών αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, αποτελεί βασικό πυλώνα, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

  5) Μέτρα για την ενίσχυση της Απασχόλησης.
  Η τεράστια έκταση που έχει προσλάβει ο αριθμός των ανέργων, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων σχετικά με την ενίσχυση της Απασχόλησης, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη τοπικών δομών, ( λειτουργία του Γραφείου Απασχόλησης και Διαμεσολάβησης ).

  6) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Προγράμματα-Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.
  Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα συνεργασίας καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανοίγει νέους ορίζοντες στην χάραξη και υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής. Επιπλέον η αξιοποίηση δικτύων συνεργασίας και εξειδικευμένων φορέων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής.

  7) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί σημαντικό τομέα παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δράσεις όπως το ΚΕΠ Υγείας, η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στον Σχολικό πληθυσμό, τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού προάγουν την υγεία των πολιτών και συμβάλλουν στην πρόσβαση στην Υγεία για όλους. Συμμετοχή σε δίκτυα που σχετίζονται με τον Π.Ο.Υ και έχουν σαν στόχο την εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων στο γενικό πληθυσμό (ΕΔΔΥΠΠΥ) και την ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε δράσεις προαγωγής υγείας.

  8)Ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε όλες τις δράσεις (gender mainstreaming)
  Μέσα από την υιοθέτηση της οριζόντιας διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται ο διττός ρόλος της τελευταίας: συντονιστικός / εκτελεστικός και συμβουλευτικός. Η προσέγγιση του φύλου σε δράσεις που αφορούν την υγεία ξεκινά από την αναγνώριση της ύπαρξης διαφορών και της προώθησης του φύλου ως καθοριστικού κοινωνικού παράγοντα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογων δράσεων.

  9)Ενεργής και υγιής γήρανση του πληθυσμού .
  Μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται να είναι η υλοποίηση πρακτικών κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός πληθυσμού που γηράσκει, ενδυναμώνοντάς τον με στόχο να ζει με αξιοπρέπεια. Ενα από τα βασικά ζητήματα των ΚΑΠΗ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ενεργή και υγιή γήρανση. Επιπλέον έμφαση δίνεται στη δια βίου μάθηση για ηλικιωμένα άτομα και στην ένταξή τους σε προγράμματα εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Τέλος τονίζεται η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής όλων των ηλικιακών ομάδων στην κοινωνία και η μεγαλύτερη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ και εντός των γενεών. (Υλοποίηση δράσεων όπως : προγράμματα Διαγενεακής επικοινωνίας και ενεργούς γήρανσης και επίσης προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες για την Τρίτη ηλικία.)

 2. Σ’ενα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας μέσω :

  -Διοργάνωση δράσεων για την ενίσχυση του εθελοντισμού και του πνεύματος αλληλεγγύης όπως Δημιουργία δομών που λειτουργούν μέσω εθελοντικών ομάδων
  -Υλοποίηση δράσεων αλληλεγγύης με τη συνδρομή πολιτιστικών Συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων .
  -Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σχετικά με ζητήματα προαγωγής υγείας αξιοποιώντας φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσιου , ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών

Comments are closed.