ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα ερωτήματα σε αυτόν τον πυλώνα εστιάζουν στις περιβαλλοντικές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ενός Οργανισμού. Ο Οργανισμός καλείται να απαντήσει εάν μετρά τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιεί, εάν έχει θέσει στόχους για να μειώσει την κατανάλωσή τους και πώς θα τους επιτύχει, εάν είναι σε θέση να εξισορροπήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εάν έχει προσδιορίσει στόχους για τις επιθυμητές μειώσεις.