ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Τα κριτήρια αυτού του πυλώνα αποτελούν τη βάση του Κώδικα Βιωσιμότητας. Ο Οργανισμός απαντά στο πόσο εξοικειωμένος είναι με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις βασικές του δραστηριότητες σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξή του και την Εταιρική Υπευθυνότητα και στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει. Απαντά στο εάν διαθέτει κάποιο σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να τα χειριστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, απαντώντας στα κριτήρια αυτού του πυλώνα ο Οργανισμός αναφέρει εάν έχει ορίσει σαφείς στόχους –που προκύπτουν από τα παραπάνω- για την προληπτική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και εάν παρακολουθείται όλη η αλυσίδα αξίας –από την εξαγωγή πρώτων υλών έως την απόρριψη των προϊόντων. Δημοσιοποιώντας σε λεπτομέρεια την προσέγγιση και επίδοσή του στα τέσσερα κριτήρια του πυλώνα, ένας Οργανισμός θέτει τις βάσεις για την εκπλήρωση των αρχών του Κώδικα Βιωσιμότητας και ετοιμάζεται ώστε να μπορεί να χειριστεί καλά και όλα τα άλλα θέματα.