2. Ουσιαστικότητα

ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚριτήριαΤί πρέπει να αναφερθείΕνδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιες
πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν
σημαντική επίδραση στη λειτουργία
του και με ποιον τρόπο, καθώς και
πώς, στη στρατηγική του, τις λαμβάνει
υπόψη του και τις αντιμετωπίζει συστηματικά.
• Ποιες δραστηριότητες είναι
ουσιαστικές/ σημαντικές για τον Οργανισμό σε σχέση με τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα.
• Πώς συνδέονται οι εν λόγω δραστηριότητες που αφορούν
κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
ζητήματα με ευκαιρίες και κινδύνους.
• Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί
ο Οργανισμός και οι πιο πιεστικές
προκλήσεις σε σχέση με
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική
Υπευθυνότητα που πηγάζουν από αυτό.
G4-19:
Όλα τα ουσιαστικά Θέματα που
αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία
καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού.

G4-20:
Για κάθε ουσιαστικό θέμα, αναφέρονται
τα όρια του θέματος εντός του Οργανισμού ως εξής:
• Αναφορά αν το θέμα είναι ουσιαστικό ή όχι εντός του Οργανισμού.
• Αναφορά οποιουδήποτε ειδικού περιορισμού σχετικά με τα όρια
των θεμάτων εντός του Οργανισμού.

Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω